« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Nařízení primátora hl. m. Prahy o přijetí krizového opatření - k zabezpečení výkonu péče pro děti SML-74852/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení primátora hl. m. Prahy o přijetí krizového opatření - k zabezpečení výkonu péče pro děti SML-74852/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MUDr.XXXXXX XXXX
Primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
Tel.: 236 003 400,kontaktní centrum: 12 444
<br> 1/2 E-mail: zdenek.hrib@praha.eu,IS DS: 48ia97h
<br> Praha 13.října 2020
Č.j.: MHMP 1564337/2020
Počet listů/příloh: 1/1
<br>
<br>
N A Ř Í Z E N Í
<br>
Podle § 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
n a ř i z u j i
<br>
veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost
primátorovi hl.m.Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve
skupinách po nejvýše 30 dětech.Na základě a ve smyslu Usnesení vlády České republiky č <.>
1033 ze dne 12.října 2020 k tomu určuji školy a školská zařízení na území hl.m.Prahy,jejichž
seznam se nachází v příloze č.1 tohoto nařízení <.>
<br>
Odůvodnění:
<br>
V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky ve smyslu § 14 odst.6
krizového zákona,je primátor v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu povinen zajistit
provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje.Správní úřady se sídlem na
území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová
opatření splnit.Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle § 14 odst.4 písm <.>
c) krizového zákona,pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou <.>
<br>
Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let,jejichž
zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů,obecní policie,poskytovatelů
zdravotních služeb,orgánů ochrany veřejného zdraví,zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a
další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve
znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a
obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů,...

Načteno

edesky.cz/d/4217124

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz