« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum“ na životní prostředí č. 693/2020 vyvěšeno dne: 15.10.2020 Datum sejmutí: 31.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum“ na životní prostředí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
"Stavba haly pro výkrm kuřat - farma Chlum" - oznámení o ukončení procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a
<br> o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 15.10.2020 žádost oznamovatele,kterým je Zemědělské družstvo
Podkleťan Křemže,Chlum 178,382 03 Křemže,IČO: 001 09 959 o ukončení zjišťovacího řízení k záměru
<br> „Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum“.Sdělujeme Vám,že krajský úřad tímto ukončuje v souladu
s ust.§ 23 odst.2 zákona zjišťovací řízení k výše uvedenému záměru <.>
<br>
<br> Městys Křemže jako dotčený územně samosprávní celek žádáme o zveřejnění této informace na úřední
desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Současně žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
<br> informace na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz),a to
v nejkratším možném termínu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br> Oznamovatel (prostřednictvím datové schránky)
<br> ➢ Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže,Chlum 178,382 03 Křemže
<br> Dotčené územní samosprávné celky (JčK na doručenku)
<br> ➢ Jihočeský kraj,k rukám člena rady XXXX XXXXX Hrocha,U Zimního stadionu XXXX/X,XXX XX České
Budějovice
<br> ➢ Městys Křemže,Náměstí 35,382 03 Křemže
<br> (pozn.Pokud je to možné zveřejnit informaci o ukončení i v části Chlum)
<br>
Dotčené orgány (prostřed...

Načteno

edesky.cz/d/4217027


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz