« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-822688718-8-up-vezovata-plane-navrh-uprav-pred-opak-ver-proj-text.pdf
1
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> NÁVRH UPRAVENÝ PŘED OPAKOVANÝM
<br> VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL:
<br> Zastupitelstvo obce Věžovatá Pláně
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br>.<.>./.<.> /… <.>
<br> JMÉNO,PŘÍJMENÍ A FUNKCE OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,pořizovatel Obecního úřadu Věžovatá Pláně
<br> PODPIS: OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br>
<br>
<br> PROJEKTANT:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> PODPIS: OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> Identifikační údaje:
<br> Název zakázky: Územní plán Věžovatá Pláně
<br> Číslo zakázky: SP 2018/12
<br> Datum: 09/2020
<br> Objednatel: Obec Věžovatá Pláně,Věžovatá Pláně 8,382 32 Velešín <,>
<br> v zastoupení: XXXXX XXXXX,starosta obce
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Věžovatá Pláně,Věžovatá Pláně 8 <,>
<br> 382 32 Velešín
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,pořizovatel ÚPD Obecního úřadu
<br> Věžovatá Pláně
<br> Zhotovitel: SP Studio,s.r.o <.>,architektonická kancelář <,>
<br> Budějovická 58,381 01 Český Krumlov <,>
<br> v zastoupení: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel společnosti
<br> IČ: XXXXXXXX,DIČ: CZ 48207977
<br> zápis do OR: KS České Budějovice,14.5.1993,oddíl C <,>
<br> vložka 2831
<br> osoba oprávněná zastupovat a jednat:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Projektant: Ing.arch.XXXX XXXXXX,ČKA XXXXX
<br> Zpracovatelský team: XXXXXXXX XXXXXXXX – CAD
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX – zásobování teplem
<br> Zdenka Kohoutová – CAD
<br> XXXXXXXXX XXXXXX – zásobování elektrickou energií
<br> Ing.XXXX XXXXXXX – vyhodnocení ZPF a PUPFL
<br> Ing.XXXXX XXXXXX – vodní hospodářství
<br> XXXX XXXXXXXXX – administrativní činnosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...
priloha-822688718-7-07-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl.pdf
OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 07
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> S
<br> 07
<br> M 1:5000
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRHSTAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> HRANICE ORP
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KE DNI 11.6.2018
<br> Z2
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> MELIOROVANÉ PLOCHY
<br> HRANICE BPEJ
<br> KÓD BPEJ
<br> TŘÍDA OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY I <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY III <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY IV <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY V <.>
<br> 2
<br> 9.36.51
<br> 07
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> ZÁBORŮ ZPF A PUPFL
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> CHUCHELECKÁ HORA
<br> CHUCHELECKÝ LES
<br> S
<br> KOZÍ VRŠEK
<br> BÝV.BUCHTICE
<br> S
<br> I <.>
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> TI
<br> SMO-MS
<br> V+S
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> SMO-MS
<br> OV-TV
<br> VH
<br> SMO-MS
<br> 8.68.11
<br> 5
<br> 8.68.11
<br> 5
<br> 8.68.11
<br> 8.50.11
<br> 5
<br> 8.40.78
<br> 5
<br> ...
priloha-822688718-6-06-sirsi-vztahy.pdf
NBK 170
<br> RBC 579
<br> LBK7
<br> LBC6
<br> LBK5
<br> BK 22-24
<br> 32
<br> LBC27
<br> BK
24
<br> -X
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> POLUŠKA
<br> RBK 57
<br> NBK 170
<br> RBK 4087
<br> B
<br> K
<br>
<br> 2
<br> 4
<br> -
<br> 2
<br> 9
<br> 1883
<br> PŘÍDOLÍ
<br> k.ú.MIRKOVICE
<br> ZUBČICE
<br> NETŘEBICE
<br> ČESKÝ KRUMLOV
<br> KAPLICE
<br> k.ú.PŘÍDOLÍ
<br> k.ú.MALČIČE
<br> k.ú ZUBČICE
<br> k.ú.CHODEČ- ZVÍKOV
<br> k.ú.NETŘEBICE
<br> k.ú.STŘÍTEŽ U KAPLICE
<br> k.ú.ŽĎÁR U KAPLICE
<br> k.ú.ZAHRÁDKA
<br> k.ú.MALČICE- OSEK
<br> k.ú.ZÁTES
<br> ŠIRŠÍ VZTAHY
<br> S
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> 06
<br> NÁVRH UPRAVENÝ PŘED OPAKOVANÝM VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM
<br> M 1:50000
<br> NÁVRHSTAV
<br> LEGENDA
<br> HRANICE KATASTRŮ
<br> OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
<br> STŘEDISKO OSÍDLENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> TRASY SILNIČNÍ DOPRAVY KOMUNIKACE II.-III.TŘÍDY
<br> STŘEDISKO OSÍDLENÍ OSTATNÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE
<br> IIIIIIIIIIIII
<br> SOUSEDNÍ OBCE
<br> MIRKOVICE
<br> NETŘEBICE
<br> VAZBY K OBCÍM S VYŠŠÍ KATEGORIÍ VYBAVENNOSTI
<br> RR TRASY
<br> OP VODNÍHO ZDROJE NEBO
<br> CYKLOTRASA
<br> SEGMENTY LOKÁLNÍHO ÚSES
<br> SEGMENTY NADREGIONÁLNÍHO
<br> STARÉ DŮLNÍ DÍLO
<br> HRANICE PŘÍRODNÍHO PARKU POLUŠKA
<br> HRANICE ORP
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> 06
tel.: 380711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> SP STUDIO <,>
<br> BUDĚJOVICKÁ ČESKÝ
<br> KANCELÁŘ
<br> KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> 58 <,>
<br> FAX:380712671:380711315 <,>
TEL <.>
<br> s.r.o <.>
<br> Č.V <.>
<br> A REGIONÁLNÍHO ÚSES
<br> VODOHOS.ZAŘÍZENÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA :
<br> JMÉNO,PŘÍJMENÍ A FUNKCE OPRÁV.ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE:
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,POŘIZOVATEL OBECNÍHO ÚŘADU VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> PODPIS:
<br> OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:50000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<...
priloha-822688718-5-05-koordinacni-vykres.pdf
ČOV
<br> OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 05
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> 05
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> LBK7
<br> LBC6
<br> LBK5
<br> RBC 579
<br> NBK 170
<br> NBK 170
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> S
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> 05
<br> M 1:5000
<br> CHUCHELECKÁ HORA
<br> CHUCHELECKÝ LES
<br> 1883
<br> S
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRH
<br> VODOVOD
<br> TRAFOSTANICE VN / NN VČ.OP
<br> STAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> VODNÍ ZDROJ VČ.OP II.STUPNĚ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> KORIDOR EL.NADZEMNÍHO VEDENÍ VN VČ.OP
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA - SILNICE II.TŘÍDY VČ.OP
<br> CYKLOTRASA
<br> I
I
<br> III
<br> I
I
<br> I
<br> I I I
<br> I
I
<br> I I I I I I I I I I I I I
<br> IIIIIIIIIIIII
<br> SDĚLOVACÍ KABELY ( OP 1,5M OD OSY )
<br> EL.PODZEMNÍ VEDENÍ VN VČ.OP
<br> PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
<br> PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - ÚZEMÍ MALÝCH SÍDEL
<br> PLOCHY REKREACE - ZAHRADY,ÚZEMÍ PRO RODINNOU REKREACI
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
<br> PL...
priloha-822688718-4-04-vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci.pdf
OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 04
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB <,>
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> 04
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB <,>
<br> S
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> 04
<br> M 1:5000
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRHSTAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> HRANICE ORP
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KE DNI 11.6.2018
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Z2
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> S
<br> PROVĚŘENÍ VYUŽITÍ PLOCH ÚZEMNÍ STUDIÍ
<br> CELÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ: POZN.:
<br> - V OP RADIOLOKAČ.PROSTŘEDKU RTH TŘEBOTOVICE ČR-MO
<br> - V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ MINISTERSTVA OBRANY ČR
<br> PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
<br> OZNAČENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> CHUCHELECKÁ HORA
<br> CHUCHELECKÝ LES
<br> S
<br> HÁJKY
<br> POD HORAMI
<br> HORNÍ PLÁNĚ
<br> DOLNÍ PLÁNĚ
<br> KOZÍ VRŠEK
<br> ZA KOPCEM
<br> NIVY
<br> BESÍDKA
<br> BÝV.BUCHTICE
<br> KOZÍ PLÁNĚ
<br> A1
<br> A2
<br> A4
<br> C4
<br> C3
<br> B1
<br> C1
<br> B3
<br> B2
<br> B4
<br> C2
<br> A1
<br> C2
<br> C1
<br> B1
<br> B2
<br> E1
<br> A1
<br> A2
<br> C3
<br> D1
<br> D2
<br> A1
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> S
<br> A3
<br> A3
<br> 3...
priloha-822688718-3-03-koncepce-verejne-infrastruktury.pdf
OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 03
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> 03
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> KONCEPCE VEŘEJNÉ
<br> S
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> 03
<br> M 1:5000
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRH
<br> VODOVOD
<br> TRAFOSTANICE VN / NN VČ.OP
<br> STAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> VODNÍ ZDROJ VČ.OP II.STUPNĚ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> EL.NADZEMNÍ VEDENÍ VN VČ.OP
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA - SILNICE II.TŘÍDY VČ.OP
<br> I
I
<br> III
<br> I
I
<br> I
<br> I I I
<br> I
I
<br> I I I I I I I I I I I I I
<br> IIIIIIIIIIIII
<br> SDĚLOVACÍ KABELY ( OP 1,5M OD OSY )
<br> EL.PODZEMNÍ VEDENÍ VN VČ.OP
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> HRANICE ORP
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KE DNI 11.6.2018
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA - SILNICE III.TŘÍDY VČ.OP
<br> PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
<br> VEDENÍ VVN 110kV,PŘÍDOLÍ - KAPLICE (Ee3) VČ.OP
<br> ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD VČ.OP
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Z2
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> KANALIZACE
<br> CELÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ:
POZN.:
<br> - V OP RADIOLOKAČ.PROSTŘEDKU RTH TŘEBOTOVICE ČR-MO
<br> - V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ MINISTERSTVA OBRANY ČR
<br> TI
<br> VH
<br> RR TRASY
<br> I I I I I I I I I I I I I
<br> IIIIIIIIIIIII
<br> INFRASTRUKTURY
<br> ČOV
<br> CHUCHELECKÁ HORA
<br> CHUC...
priloha-822688718-2-02-hlavni-vykres.pdf
OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 02
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> S
<br> 02
<br> M 1:5000
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRH
<br> VODOVOD
<br> TRAFOSTANICE VN / NN
<br> STAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> VODNÍ ZDROJ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> EL.NADZEMNÍ VEDENÍ VN
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA - SILNICE II.TŘÍDY
<br> SDĚLOVACÍ KABELY
<br> EL.PODZEMNÍ VEDENÍ VN
<br> PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
<br> PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - ÚZEMÍ MALÝCH SÍDEL
<br> PLOCHY REKREACE - ZAHRADY,ÚZEMÍ PRO RODINNOU REKREACI
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> HRANICE ORP
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KE DNI 11.6.2018
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA - SILNICE III.TŘÍDY
<br> LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
<br> NADREGIONÁLNÍ KORIDOR
<br> REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Z2
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> KANALIZACE
<br> S
<br> PROVĚŘENÍ VYUŽITÍ PLOCH ÚZEMNÍ STUDIÍ
<br> CELÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ:
POZN.:
<br> - V OP RADIOLOKAČ.PROSTŘEDKU RTH TŘEBOTOVICE ČR-MO
<br> - V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ MINISTERSTVA OBRANY ČR
<br> OV-TV
<br> OV
<br> SMO-M...
priloha-822688718-1-01-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf
OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ
<br> DATUM
<br> 1:5000
<br> MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
<br> VÝKRES
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL POŘIZOVATEL
<br> VYPRACOVAL
<br> ZDENKA KOHOUTOVÁ
<br> 01
<br> ÚPD
<br> SP 2018/12
<br> KANCELÁŘ
<br> BUDĚJOVICKÁ 58,ČESKÝ KRUMLOV
<br> ARCHITEKTONICKÁ
<br> e-mail: rampas@spstudio.cz: 380711315,TEL <.>
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> Č.V <.>
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> AUTOR
<br> PROJEKTANT
<br> ČKA XXXXX
<br> architektonická kancelář,Budějovická 58,Č.Krumlov
<br> tel.: 370 711315,e-mail: rampas@spstudio.cz
<br> ÚZEMNÍ PLÁN VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> S
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> 01
<br> M 1:5000
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> STAV NÁVRHSTAV NÁVRHSTAVSTAV NÁVRHNÁVRH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> HRANICE ORP
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KE DNI 11.6.2018
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Z2
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> S
<br> PROVĚŘENÍ VYUŽITÍ PLOCH ÚZEMNÍ STUDIÍ
<br> PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
<br> OZNAČENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚI <.>
<br> SP Studio,s.r.o.<,>
<br> 01
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> 1
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 7
<br> CHUCHELECKÁ HORA
<br> CHUCHELECKÝ LES
<br> S
<br> HÁJKY
<br> POD HORAMI
<br> HORNÍ PLÁNĚ
<br> DOLNÍ PLÁNĚ
<br> KOZÍ VRŠEK
<br> ZA KOPCEM
<br> NIVY
<br> BESÍDKA
<br> BÝV.BUCHTICE
<br> KOZÍ PLÁNĚ
<br> SMO-MS
<br> A1
<br> A2
<br> SMO-MS
<br> A4
OV
<br> SMO-MS
<br> C4
<br> SMO-MS
<br> C3
<br> SMO-MS
<br> B1
<br> SMO-MS
<br> C1
<br> TI
<br> SMO-MS
<br> B3
<br> V+S
<br> B2
<br> SMO-MS
<br> B4
<br> C2
<br> SMO-MS
<br> A1
<br> SMO-MS
<br> C2
<br> C1
<br> SMO-MS
<br> B1
<br> SMO-MS
<br> B2
<br> E1
<br> SMO-MS
<br> A1
<br> SMO-MS
<br> A2
<br> SMO-MS
<br> C3
<br> SMO-MS
<br> D1
<br> SMO-MS
<br> D2
<br> A1
<br> VH
<br> I <.>
<br> SMO-MS
<br> VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
<br> S
<br> A3
...
priloha-822688718-0-vv-opakovane-verejne-projednani.pdf
Obecní úřad Věžovatá Pláně Věžovatá Pláně 8,382 32 Velešín
<br> 7.„ i 't/ -* Ítf Á it!—rv *? zažil/53.0%
<br> Telefon: 80 321 304 Věžovatá Pláně dne 17.9.2020 Dle rozdělovníku
<br> Veřejná vyhláška
<br> I.Oznámení o zahájení řízení o návrhu „Územního plánu Věžovatá Pláně“ a data konání jeho projednání —- opakované veřejné projednání
<br> Obecní úřad Věžovatá Pláně jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle & 6 odst (2) zákonač.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen stavební zákon),oznamuje zahájení řízení o vydání „Územního plánu Věžovatá Pláně“ (dále jen územního plánu) podle 5 52 stavebního zákona a ve vazbě na & 171 až 5 174 zákona č.ú00/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění (dále jen správní řád) <.>
<br> Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně se uskuteční dne 2.listopadu 2920 v 10,00 hodin v budově Obecního úřadu Věžovatá Pláně <.>
<br> Projektant územního plánu Ing.arch.XXXX XXXXXX,bude mít na projednání odborný výklad řešení návrhu Uzemního plánu Věžovatá Pláně <.>
<br> II.Oznámení o vystavení „Uzemního plánu Věžovatá Pláně“ k veřejnému nahlédnutí
<br> Obecní úřad Věžovatá Pláně oznamuje,že návrh územně plánovací dokumentace * Územního plánu Věžovatá Pláně _ bude vystaven po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj.po dobu 30 dnů od ieiího vyvěšení na úřední desce),v souladu s ustanovením 5 52 odst.(1) stavebního zákona <.>
<br> Vzhledem krozsahu návrhu územně plánovací dokumentace není možné jej zveřejnit na úřední desce v tištěné podobě v celém znění (textová a grafická část) a proto v souladu s ustanovením š 172odst (2) správního řádu je vvstavení zabezpečeno u pořizovatele — do náv1hu Územního plánu Věžovatá Pláně je možno nahlédnout na Obecním úřadu Věžovatá Pláně v úřední hodiny,mimo ně po domluvě na tel.380 321 304 <.>
<br> Do návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně lze nahlédnout na webových stránkách Obce Věžovatá Pláně na adrese: www:vezovataplane.cz <....

Načteno

edesky.cz/d/4154442

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz