« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

upozorneni k odstraneni a oklesteni stromovi
Ve smyslu ust.§ 25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků,přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s <.>,nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.(dále jen „zásah“) <.>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1.K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin
při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na lince 800 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
<br>  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů,u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového...
zadost o zverejneni
ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
<br> e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
<br> zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br>
<br>
<br> Žádost o zveřejnění
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> blíží se období vegetačního klidu,a proto si Vás dovolujeme požádat o umístění
přiloženého „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Ve smyslu ustanovení § 25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) <,>
v platném znění,vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí <,>
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo <,>
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,jakožto provozovatele distribuční soustavy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst.3 energetického
zákona,v platném znění) <.>
<br> Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu a dle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <.>
<br> Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu,má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty,provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpe...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz