« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít zásilku, Jaroslav Oláh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV oznámení o možnosti převzít zásilku 15 9 2020
Č.j.: MMUL/ODM/SEM/215728/2020/SipL
Ev.č.: 290828
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o možnosti převzít zásilku
<br> Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech místních komunikací dle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
<br> oznamuje
<br> podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn (dále jen
„správní řád“)
<br> že písemnost č.j.: MMUL/ODM/SEM/215728/2020/SipL,Ev.č.: 243989 – oznámení o zahájení
správního řízení ve věci odstranění a odstavení vraku dle § 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních
komunikacích <,>
<br> si může adresát: XXXXXXXX XXXX,datum narození XX.X.XXXX,místo trvalého pobytu
Puškinova 4284/32,Jablonec nad Nisou převzít na Magistrátu města Ústí nad Labem,odboru
dopravy a majetku,oddělení údržby majetku,na adrese Velká Hradební 8,400 01 Ústí nad Labem <,>
v úředních hodinách Po a St 08:00 – 11:00 hod.a 13:00 – 17:00 hod <.>,Út 08:00 – 11:00 a 13:00 –
15:00 hod <.>,Pá 08:00 – 11:00 hod <.>,a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,neboť adresát je neznámého pobytu a nedaří se mu
prokazatelně doručovat (§ 25 odst 1 správního řádu) <.>
Dle ust.§ 25 odst.2 a 3 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15-ti dnů na úřední desku
správního orgánu,který písemnost doručuje (Magistrát města Úst nad Labem) a dále v místě trvalého
bydliště adresáta písemnosti (Magistrát města Jablonec nad Nisou).Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu,který písemnost doručuje <.>
<br> Otisk razítka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
vedoucí odboru dopravy a majetku
<br> Za správnost vyhotovení: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem <,>
(razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)
<br> v y v ě š e n o dne: ………………… s e j m u t o dne: …………...
VV žádost o vyvěšení 15 9 2020
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
Tel.č.: XXX XXX XXX
E-mail : XXXXX.kupcova@mag-ul.cz
<br> Sp.zn.: 215728/2020
Č.j.: MMUL/ODM/SEM/215728/2020/SipL Ústí nad Labem dne 15.9.2020
E.č.: 290848
<br>
Magistrát města Jablonec nad Nisou
<br> Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou
<br> Věc : Žádost o vyvěšení
<br> Žádáme Vás o vyvěšení veřejné vyhlášky (viz.příloha) na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> Po sejmutí tohoto opatření z úřední desky,nám jej opatřené daty vyvěšení a sejmutí,razítky a podpisy
oprávněné osoby,vraťte zpět na odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem <.>
<br> Děkujeme <.>
<br> Otisk razítka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
vedoucí odboru dopravy a majetku
<br> Za správnost vyhotovení:
Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Příloha:
- veřejná vyhláška č.j.: MMUL/ODM/SEM/215728/2020/SipL
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
<br> Velká Hradební 8 PSČ 401 00,schránka 100

Načteno

edesky.cz/d/4149831

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz