« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Chlumecká - modernizace DZ PKD-74317/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chlumecká - modernizace DZ PKD-74317/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPENM52M*
MHMPXPENM52M
<br>
<br>
<br>
<br> DISK s.r.o <.>
Menšíkovská 1239/10
160 00 Praha 6
IČ: 61065579
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1398780/2020/O4/Šv Počet listů: 1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1302398/2020PKD 11.09.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 25.08.2020 a po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j <.>
KRPA 188320-3/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 10.09.2020
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Chlumecká na území správního obvodu Praha 14,v termínu 16.09.2020 – 15.11.2020,z důvodu
provádění modernizace,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se
situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a výše uvedenou...

Načteno

edesky.cz/d/4142982

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz