« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/29 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-74321/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/29 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-74321/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/29
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1
v roce 2020 z rozpočtu kap.07 - BEZPEČNOST
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1,pobočný spolek o
poskytnutí finančních prostředků na pokrytí části nákladů spojených s činností neziskové
organizace v roce 2020 v oblasti zajištění sil a prostředků pro pomoc občanům při
mimořádných událostech a přípravu na poskytování této pomoci v celkové výši 2.690 tis <.>
Kč,která je přílohou č.1 důvodové zprávy
<br> I I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
běžných výdajů kap.0739 - BEZ MHMP,§ 5272,pol.5222,ORG 0093905 ve výši
780 tis.Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1,pobočný spolek se
sídlem: Hellichova 632/11b,Praha 1 - Malá Strana,PSČ 118 00,IČO 75095343
<br> 2.poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční dotace z rozpočtu
kapitálových výdajů kap.0739 - BEZ MHMP,§ 5212,pol.6322,ORG 00000 ve výši
1.910 tis.Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1,pobočný spolek
se sídlem: Hellichova 632/11b,Praha 1 - Malá Strana,PSČ 118 00,IČO 75095343
<br> 3.veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace uvedenou v příloze č.1 tohoto
usnesení
<br> 4.zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku včetně stanovení celkových
nákladů akce dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 5.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br>
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu II.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8570
Provede: Rada HMP
Na...

Načteno

edesky.cz/d/4142977


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz