« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/36 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 312/23 v kat. ú. Benice do vlastnictví hl. m. Prahy OVO-74322/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/36 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 312/23 v kat. ú. Benice do vlastnictví hl. m. Prahy OVO-74322/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/36
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na úplatné nabytí pozemku č.parc.312/23 v kat.ú.Benice do vlastnictví hl.m <.>
Prahy
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úplatné nabytí pozemku č.parc.312/23 o výměře 9 029 m2 v kat.ú.Benice,obec
Praha,zapsaného na LV č.433,ze spoluvlastnictví ******* ****** **** ****,****
***********,***** ******** ***,*** ** ********,********* ****** **** ****,**** **********,*****
******* ***,*** ** ******,* ***** ******** **** ****,**** **********,***** ******** ***,*** **
********,do vlastnictví hl.m.Prahy za kupní cenu ve výši 1.878.032 Kč,tj.208 Kč/m2
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2020 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8314
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br> Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném
znění.Usnesení v plném znění,spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m.Prahy je pro občany
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m.Prahy <.>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/36 ze dne 10.9.2020
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> OCP MHMP 0002003 Výkupy lesních pozemků 0254 1 235,10
<br> OCP MHMP 0044573 Výkupy rybníků a vodních ploch 0254 -1 235,10
<br> C e l k e m 0,00
<br>
<br> ORJ
Úprava celkových
<br> nákladů (v tis.Kč)
Odbor/Organizace
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Číslo akce Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4142976

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz