« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - SMLOUVA Č. 16_2020_KP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SMLOUVA Č. 16_2020_KP.pdf
air/zz za
<br> srvrzouvA č.ftó/ZOZG/KP
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomocí z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů “tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
<br> !.SMLUVNÍ STRANY
<br> Město Petřvald
<br> sídlo: náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald IČO: 00297593
<br> zastoupeno: Ing.XXXX XXXXX
<br> bankovníspojení: Česká Spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 19-1721679329/0800
<br> (dále jen „poskytovateí“)
<br> XXXX XXXXXXXX trvalý pobyt: datum narození: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen-„příjemce")
<br> ||.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje" vyhlášeného městem Petřvald dne 12.12.2019 podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „Program") <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje a činí nesporným,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanoveníjsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.Příjemce se zavazuje zaplatit všechny sankce,které by vyplývaly z porušení pravidel stanovených v Programu <.>
<br> |||.PŘEDMĚT SMLouvv
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,kterýje obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek návratnou finanční výpomoc ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů na zabezpečení náhrady stávajícího nevyhovujícího zdroje tepla
<br> (kotle) na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj splňující podmín...

Načteno

edesky.cz/d/4142824

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz