« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0211.pdf
Obec Mirkovice,Mirkovice čp.19,382 32 Velešín,IČO 00 246 000 tel.380 711914,email: podatelna©mirkovice.cz
<br> 0 2 N A M E N | Obec Mirkovice,lČO 00 246 000 se sídlem Mirkovice č.p.19,382 32 Velešín
<br> zveřejňuje
<br> ve smyslu ust.š 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> záměr prodat nemovitý majetek obce:
<br> KN p.č.611/35 - výměra 249 m2 v k.ú.Mirkovice — trvalý travní porost (odděleno z par.č.611/30) dle geometrického plánu č.265-231/2020 za cenu 12 450 Kč + náklady spojené s prodejem (viz.mapa),za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni na chůzi a jízdu na pozemku par.č.611/35 \: k.ú.Mirkovice <.>
<br> Cena je stanovená znaleckým posudkem č.689/30/2020 <.>
<br> Zájemci o koupi uvedené parcely si podají písemnou žádost na Obecní úřad v Mirkovicích v termínu do 20 dnů.Konečné rozhodnutí o prodeji učiní Zastupitelstvo Obce Mirkovice po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění <.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> V Mirkovicích dne : 16.9.2020,fL/ l_oěscuí ÚŘAD MIRKOVICE \,Vyvěšeno na úřed.desce
<br> DNE: % 9— 20 70 OBEC MlRKowcĚ Vyvěšeno na elektr.desce TĚ" 380 771 914 lCO 002 46 000
<br> DNE: lé.9- 7990 SEJMUTO DNE:"
<br> fáma % 3,4; čí rs? /!
<br> ll
<br> 511/27 9 510/11 „ 511/29 6 „ 510/9 511/5 l l 510/15 8- 510/11? 155_1555._ 234—117 0 511/1 ! l 511/30 35
<br> O.511/13
<br> 511/ 14 511/22
<br> 104
<br> \ 515/49 707/5
<br> „» LOL
<br> ! ! 510/7

Načteno

edesky.cz/d/4142578


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz