« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Stanovení přech. úpravy provozu při vedení objízdné trasy na I/38 Čáslav, při uzavírce u...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 16.09.2020 ASIG s.r.o <.>
<br> Budovatelů 324
<br> 533 12 CHVALETICE
<br> Číslo jednací: 127179/2020/KUSK-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 127179/2020/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě společnosti Vodohospodářská
<br> společnost Vrchlice - Maleč,a.s <.>,IČ: 46356967,zast.na základě plné moci společností Asig
<br> s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,IČ: 25954849 (dále jen „žadatel“),podané dne
<br> 11.09.2020,doložené písemným vyjádřením Krajského ředitelství policie Středočeského
<br> kraje,DI XXXXX Hora ze dne XX.XX.XXXX,č.j.KRPS-219852-1/ČJ-2020-010506-ZZ
<br> a souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR,ze dne 03.09.2020,zn.: 6039/21/20-31200-Ny <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.(5)
<br> zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/38,provozní staničení 102,150 –
<br> 104,955 km,dle dopravně inženýrského opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Důvod: oprava poškozené kanalizace v Čáslavi,křižovatka ulic Vrchovská x Pod Nádražím
<br>
<br> Osoba zodpovědná za umístění,údržbu a demontáž dopravního značení:
<br> XXXXX XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX
...
Příloha č.2
E
3
<br> a
<br> 40
0
<br> m
<br> 40
0 m
<br> LJ
UN
<br> GH
ÄL
<br> L
<br> ČÁ
SL
<br> AV
<br> KŘ
IŽ
<br> OV
AT
<br> KA
U
<br> L <.>
<br> VR
CH
<br> OV
SK
<br> Á
<br> PO
D
<br> NÁ
DR
<br> AŽ
ÍM
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> 40
0
<br> m
LJ
<br> U
N
<br> GH
ÄL
<br> L
K
ŘI
<br> ŽO
VA
<br> TK
A
<br> U
L <.>
<br> VR
CH
<br> OV
SK
<br> Á
<br> PO
D
N
<br> ÁD
RA
<br> ŽÍ
M
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> A
<br> 38
<br> 33
82
<br> 4
<br> PARÉ Č:
<br> A4
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> VHS Vrchlice Maleč a.s <.>
<br> Čáslav,ul.Vrchovská - oprava kanalizace
<br> DIO Čáslav,Vrchovská - uzavírka křižovatky
místo kde budou prováděné práce
<br> září 2020
<br> INVESTOR:
<br> AKCE:
<br> OBSAH:
<br> FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
DATUM:
<br> Č.VÝKR.:
<br> ZAKÁZKA : <.>
<br> 1
<br> Výkopy budou chráněny plotovými zábranami proti pádu chodců <.>
V úplné uzavírce bude místním povolen přístup k nemovitostem <.>
Stávající dopravní značení,které bude v rozporu s uzavírkou bude
škrtnuto nebo zakryto <.>
<br> Po ukončení prací ve
vozovce bude osazeno
uvedené DZ,než se
komunikace uvede do
původního stavu <.>
<br> LJU
N
<br> G
H
<br> Ä
LL
<br> 400 m
<br> K
Ř
<br> IŽO
VATK
<br> A
U
<br> L <.>
<br> VR
CH
<br> O
VSK
<br> Á
<br> P
O
<br> D
N
<br> Á
D
<br> R
A
<br> ŽÍM
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br> ČÁ
SLAV
<br>
<br> S
<br> 400
m
<br> LJU
NG
<br> HÄ
LL
<br> ČÁ
SLA
<br> V
<br> 600 mK
Ř
IŽOVATK
<br> A
U
<br> L <.>
<br> VR
CH
<br> OVSK
Á
<br> PO
D
N
<br> Á
D
R
A
ŽÍM
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br> LJU
N
<br> G
H
<br> Ä
LL
<br> KŘIŽOVATKA UL <.>
<br> VRCHOVSKÁ
<br> POD NÁDRAŽÍM
<br> UZAVŘENA
<br> 600 m
<br> E
3
<br> a
<br> 58
0
<br> m
<br> E
3
<br> a
<br> 600 m
<br> KŘIŽOVATKA UL <.>
<br> VRCHOVSKÁ
<br> POD NÁDRAŽÍM
<br> UZAVŘENA
<br> 650 m
<br> LJUNGHÄLL
<br> 650 m
<br> K
Ř
<br> IŽ
O
<br> VA
TK
<br> A
U
<br> L
<.>
<br> V
R
<br> C
H
<br> O
V
<br> S
K
<br> Á
<br> P
O
<br> D
N
<br> Á
D
<br> R
A
<br> Ž
ÍM
<br> U
Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> L
JU
<br> N
G
<br> H...

Načteno

edesky.cz/d/4142560

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz