« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Žádost o zvl. užívání Suchdol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 15.09.2020 XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Dr.Dvořáka XX
<br> XXX XX Č.Pečky
<br>
<br> v zastoupení:
<br> Dopravní značení
<br> K.H.s.r.o <.>
<br> IČ: 03893278
<br> Potoční 259
<br> 284 01 Kutná Hora
<br>
<br> Číslo jednací: 126812/2020/KUSK-3-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 126812/2020/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti,kterou podala paní
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,dat.nar.XX.XX.XXXX,bytem Dr.Dvořáka 78,281 21 Č.Pečky zast.na
<br> základě plné moci společností Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,sídlo: Potoční 259,Karlov,284
<br> 01 Kutná Hora,IČ: 03893278 (dále jen „žadatel“),dne 14.09.2020,doložené vyjádřením
<br> Policie ČR,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI XXXXX Hora ze dne
<br> XX.XX.XXXX č.j.KRPS-205146-1/ČJ-2020-010506-ZZ a majetkového správce silnice I/2
<br> Ředitelství silnic a dálnic,Správy Praha ze dne 20.08.2020,zn.: 5103/21/20-31200-Ny,podle
<br> § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) výše cit.zákona přechodnou úpravu provozu na silnici I/2 <,>
<br> provozní staničení 38,930 km,pozemek parc.č.853/10 v k.ú.Suchdol u Kutné Hory,okres
<br> Kutná Hora,z důvodu provádění stavby „Vodovodní přípo...
Příloha č.2
2020-09-16T09:00:33+0200
XXX XXXXXXXXXX fXXbXXXXXXXXXXXbXXXXXXeXXXXXXcbXbXdXXXXc
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Středočeský kraj - Krajský úřad ecab67eb861270317715b3d696b7ec7dff7b1894

Načteno

edesky.cz/d/4142558

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz