« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MUCH 76133/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 76133/2020_příloha 3
anlíckyj doknmgní <.>
<br> Tento dokumen; '
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.09 900 <.>
<br> „W
<br> FAW/wm? é“- 3 157 tma/f jámy ' - lo MÉSTSKY UŘAI'J CHEB odbor stavebnin,ažívotníhopmst
<br> (pf 602.9 %
<br> ZZ příčná uzávěra zábranou minímálně3výstražnásvětlatypu1
<br> O „\“
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m
<br> AW
<br> 2)
<br> '=\\\
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> m n.2.75 1)
<br> & i | O.<.> volny prostor 20 m u s
<br> 0 příčná uzávěra zábranou minímálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2.)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích AMS pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> schématB/168žB/20
<br> cca 50
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/21015 63
<br> Tento dokument LF,-' sogčggri systému TP oniine.Bv! vytvořen v eiekrronicýgmiobé tako iedigywjicíiggm
<br> OL—OQ — sw
<br> Schéma 315.1
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> © 52h: treba 526) | 30-50 09-08 _ výstražné světlo typu 1 ms nebo značka umístěna na [ fl uorescenčn ím žlutozeleném podkladu,v protisměru shodně O ZZ A— 0 evo příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla t u 1 ; VP ! 2) „ ; podélná uzávěra oboustrannými Fm ; směrovacími deskami fx (: odstup max.10 m 4—55 —>1 “.E š E a E 4 _ příčná uzávěra jednostrannýmí směrovací mí deskami ! odstup podélně 1 -2 m ; příčně 0,6 - 1 m “€.výstražná světla typu 1 na každé ] ? směrovací desce J.“ '.E 1) může být ve výjimečných | případech menší (viz kap.6.1.2.) 2) užití dopravních značek a | © Bz1a dopravních zařízení v případě 3050 souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek 09—09 | _ pro cyklisty podle schémat B/16 (gza 232 |.až 3/20 [ ? 50-70 vzdálenosti v metrech _aťi 3 '| \ J %R“ 66
<br>.f:; TP 66/2015
<br> OZ ——————— ©...
MUCH 76133/2020_příloha 2
I - L-L QPCK
<br> \)oďoxfoď cx ookkawlc-xkřwwajnd obu Žgpcou * CUbLk
<br>,<.>.„.= 1 = M.<.>.<.>.„_ ! 3,15 1" Kun-1.<.>.„.d 4 '_£'1|| |' US "| _! ' \ ca '.'- ' (" " ' ) _____ O.F“ | % '.ll "Jí u ' L """ _ __.<.>.'il ? all.27/6 “T“-3? r,; ":“ » 211% *_*—'-.“.<.> o „a' 51/5.| ŠFA (LTD VA c.JAM ' 111“ ZX 3m ::ju- \ ' <.>
<br>.scuéHA 15/54 Mj <.>
<br> \
<br>.\ 454.54 \\ \- "\-.<.> J.<.> ':' : \ $
<br> \ $ MaMuMa <.>
<br> l se“ E\.HAZ \ ' \ b ÍŠÁ \.\
<br> yn
<br> \! Q)“ <.>
<br>.at; WW 7/
<br> rim/g;,žák/„Uf 7020 'MESTSKY ÚŘAD HEB
<br> odbor stavební i a životního prostředí ': 75.?.za 20 (79%
<br> \
<br> // Jak
<br> VYPRACOVAL KONTROLOVAL zoop.PROJ.HIP ?FiGYSÍ:Ž:E„i12<>ž.::f.<\ © XXXXX XXXXXXXXX Ing.JMalžš Ing.P.PLICHTA |ng.J.Moý XDĚOŠFJÉSĚZWLB Daft/EW KA fM—v [% ;?LzoůŠÉŠĚÁdĚĚD MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB.odbor ŽP hthf//“"-Pmůd-EZ INVESTOR: CHEVAK CHEB a.s.<.> Trsinskú 4/11,350 02 CHEB FORMAT 4xM Císw PARÉ STAVBA:,STUPEN PD k vz ODKANŠLIZOVANÍ DATUM 06/2019 OBCE STŘI ov U CHEBU mm 1 : 500 kótuvúno v mm OBSAH: C.ZAKÁZKY 347 PODROBNA SITUACE č.4 c.VÝKRESU D1_1_02_4 LEGENDA __.<.> - — KANALIZACE TLAKOVÁ — ;— — KANALIZACE STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ ————————— PLYN PŘELOŽKA wwwwwwwww PLYN.CEFIN _._.m _.<.>.CÉI'IN uptický kabel _ _ ___ _ _ CETIN metalický kabel _ _ _ \,_ _ CEI'IN neprovozovuné sítě \\ NN podzemní NN nadzemní VN nazemní
<br> \
<br> U 39 ewžn MT F '“ qby." ;: \,L? 4 0 =.+—
<br>,<.>
<br> „f:—or.Bt; Petr Chn'aostal : <,>
<br> komisšrr Dl PČR K.\Žary cimz 311865 “i:“ _ | II.".1_ 1_ l.<.> '1 x_111 1.i.<.> “' : ':_ 'i.'.:.: | | I || “1 11 *=
<br>.<.> __—- praůyáicna podáním prapuatk
<br> © Á Ema“
<br> (i:—“ *s-
MUCH 76133/2020_příloha 1
Žil—_- „Hopa Uga—knuuň o— chĚ.C>\\/\ok€a:oua\nč G\DQJL %
<br> \.<.>
<br> PID QCM 7.“.f g.h— Jh- —-__ ““ “» 'a.<.> ___._.<.>.<.>.e ' „ ZO Za “" » __
<br> MW.?? 'x'víESTSKY U' - ! CHEB 248/6 odbor -'l :.<,>
<br> aživolnlho :.<.>.764% wza &%,f/
<br> “ti?-\'ŠCQU \.„k CA:—Q&Q
<br> /.4%?
<br> \\.*
<br>.<.> nl “Míšu-3945 \ \
<br> VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODP.PRDJ.HIP :_:a;-.—.z.a.© Radku MRWKWÁ |ng.J.Mt;|Ž/ lng.P.PLICHTA lng.J.Ma| :mpogqňjólřizžlffíB _mm/ & KM tak-3335330 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB.odbor ŽP “n'/ÍWW-Pmnd-H INVESTOR: CHEVAK CHEB a.s <.>,Tršínskú 4/11,350 02 CHEB FORMAT 2xA4 ČISLO PARÉ STAVBA:,STUPEN PD k vz ODKAŠÉLIZOVANI DATUM 06/2019 OBCE ST ov u CHEBU „mo ] : 500 kótovóno v mm OBSAH: C.ZAKÁZKY 347 PODROBNÁ SITUACE Č.3 Č.VÝKRESU D1.1_02.3 LEGENDA — —— __ KANALIZACE TLAKOVÁ —.- — KANALIZACE STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ ———-"—-—- PLYN PŘELOŽKA --------- PLYN — — CEFIN _ _ a <.>,__.<.> CEHN optický kabel _ _ __ _.<.>.<.> CEI'IN metalický kabel _ _ __,_ _ CEI'IN neprovozované sítě _____ NN podzemní —— »— —— —— NN nadzemní — n- — — VN nuzemní
<br> 452.22 \
MUCH 76133/2020 - Stavby IS_silnice III/21330 výtlačný kanalizační řad
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 76133/2020 Cheb 16.09.2020
Sp.Zn.: KSÚ 7774/2020
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/3
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti Stavby IS,s.r.o <.>,IČ: 264 03 510,sídlo:
Lomená 326,351 35 Plesná,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21330 (dále jen „silnice
III/21330“) umístěné na p.p.č.: 235/5,k.ú.Střížov u Chebu,obec Cheb,a na p.p.č.: 406/11 a 406/1,k.ú.Slatina
u Františkových Lázní,obec Františkovy Lázně,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <,>
dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 09.09.2020,v návaznosti
na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21330 umístěné na p.p.č.: 235/5,k.ú.Střížov u Chebu,obec Cheb,a na p.p.č.: 406/11 a 406/1,k.ú.Slatina
u Františkových Lázní,obec Františkovy Lázně <,>
v rozsahu: dle grafických návrhů tvořících přílohy tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce...

Načteno

edesky.cz/d/4142545

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz