« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hvozdecká 10 a 12 - 16. září 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 16.9.2020  Sňato: 2.10.2020
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0353457/2020/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0353457/2020/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-160151-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 21.08.2020,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Hvozdecká ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu čištění a revize kanalizace před objekty Hvozdecká 10 a 12 <.>
<br> Termín realizace je v období 22.09.2020 – 23.09.2020 <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br> Přenosné dopravní značení (dále jen „PDZ“) IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny
<br> s dopravním omezením“ se umístí dle §19a odst.4 zákona č.13/...

Načteno

edesky.cz/d/4140463

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz