« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Záměr - pronájem části ochozu vodárenské věže ul. Komenského v Pečkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájem vodárny Vodafone 2020
Na základě zákona obcích č.128/2000 Sb <.>,dle § 39,odst.1 rozhodla Rada města Pečky dne 31.srpna 2020 (čj.: PEC/2917/2020) zveřejnit tento záměr:
<br> P R O N Á J E M
<br> Č Á S T I O CH O Z U V O D Á R E N S K É V Ě Ž E
<br> Ul.K O M E N S K É H O
<br> V P E Č K Á CH
<br> Pronájem se týká části ochozu vodárenské věže v ul.J.A.Komenského v Pečkách,který se nachází na pozemku č.parc.1017 v obci a k.ú.Pečky a je evidován na listu vlastnictví č.10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Kolín pro obec a katastrální území Pečky <.>
<br> P O D M Í N K Y P R O N Á J M U:
<br> · nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 5.9.2021 do 31.12.2024
<br> · výše nájemného je stanovena na 127.705,- Kč/rok+DPH
<br> · spolehlivost nájemce
<br> Bližší informace získáte na adrese - MěÚ v Pečkách,Masarykovo nám.78 - odbor správy majetku města a BH do 15ti dnů po zveřejnění tohoto záměru nebo na telefonu č.321 786 963 a 321 785 051 - Ing.V.Růžičková
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední desce <.>
<br> Datum zveřejnění: 14.září 2020
Datum sejmutí:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/4138817


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz