« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis č.12, ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 5. 8. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.12, ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 5. 8. 2020
Zápis č.12,ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany,které se konalo dne 5.8.2020 - Oficiální stránka obce Horoušany 
 
 
 
Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na části pozemku parc.č. 519/85,parc.č. 547 a parc.č. 525/7 ve prospěch pozemku parc.č. 525/6,vše v k.ú.Horoušany
Prodej pozemku parc.č. 590/22 o výměře 53 m2 a prodej pozemku parc.č. st.819 o výměře 11 m2,které byly odděleny z pozemku parc.č. 590/6,vše v k.ú.Horoušany podle geometrického plánu č. 1238-1014/2019
Prodej pozemku parc.č. 423/7 o výměře 77 m2,který byl oddělen z pozemku parc.č. 423/3,a prodej pozemku parc.č. 547/2 o výměře 25 m2,který byl oddělen z pozemku parc.č. 547,vše v k.ú.Horoušany podle geometrického plánu č. 1303-228/2019
Obecně závazná vyhláška obce Horoušany o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horoušany
Dodatek č. 1 ke smlouvě k územnímu řízení ze dne 7. 6.2019 mezi obcí,J.J <.>,bytem Praha a společností Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO: 24716774,smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a společností Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO: 24716774,a smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a J.J <.>,bytem Praha – úprava záměru a vzájemných práv a povinností v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů soukromým investorem v lokalitě vymezené pozemky parc.č. 238/66 až 122 v k.ú.Horoušany a v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky směr Nehvizdy
Výsadba zeleně (stromů) v lokalitě Za Panskou zahradou,Horoušánky – výběr dodavatele
Restaurování pískovcového kříže ulice Baumanova,Horoušany – výběr dodavatele
Vodovodní řad mezi obcí Horoušany a Horoušánky – výběr dodavatele
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
Žádost společnosti KERACLAY,a.s <.>,IČO: 29140277,o souhlas k čerpání finanční rezervy z fondu SaR na sanaci a rekultivaci lomu Ka...

Načteno

edesky.cz/d/4055592

Meta

Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz