« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci elektropřípojky na MK v obci Klabava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci elektropřípojky na MK v obci Klabava
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
29.7.2020 spis.zn.: MeRo/20772/OD/20 EHr
<br> č.j.dokumentu: MeRo/20862/OD/20
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.hruskova@rokycany.cz
<br> 5.8.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> Senergos,a.s <.>,IČO 26915413,Družstevní 452/13a,664 49 Ostopovice (dále jen „žadatel“),se
<br> souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
<br> územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu:
<br> - dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „Klabava st.p.č.45/2 a 45/3 - přechodná
úprava provozu pro kNN“
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností KaJa
engineering s.r.o <.>,Na Úhoru 413/1,318 00 Plzeň,datum 10.5.2020,a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat
zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na z...

Načteno

edesky.cz/d/4054145

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz