« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Míru v Rokycanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Míru v Rokycanech
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
24.4.2020 spis.zn.: MeRo/10915/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/19558/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 29.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát,na
<br> základě žádosti města Rokycany,IČO 00259047,Masarykovo náměstí 1,337 01 Rokycany (dále jen
<br> „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),následující místní úpravu provozu:
<br> spočívající v odstranění dopravních značek IP 11c (parkoviště podélné stání) a E13 „MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ“ a osazení dopravní značky B 29 (zákaz stání) na místní komunikaci v ulici Míru
v Rokycanech v úseku za křižovatkou s ulicí Komenského,dle předloženého návrhu <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN
12899-1 “Stálé svislé dopravní značení“,a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích,II.vydání“ <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne 24.4.2020
<br> žádost města R...

Načteno

edesky.cz/d/4051850

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz