« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bělocerkevská PKD-73431/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bělocerkevská PKD-73431/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPED1MFT*
MHMPXPED1MFT
<br>
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1142153/2020/O4/Vz Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 681943/2020PKD 22.7.2020
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon
č.361/2000 Sb.“),zahájil na základě žádosti zn.0427/20/TP společnosti Regionální organizátor
pražské integrované dopravy (ROPID),IČ: 60437359,Rytířská 406/10,110 00 Praha 1,řízení
o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),a podle § 77 odst.1 písm.c)
zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,předkládá návrh opatření obecné
povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v ulici Bělocerkevská
v Praze 10 v rozsahu podle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení a
k níž vydala stanovisko Policie České republiky č.j.KRPA-166713-2/ČJ-2020-0000DŽ dne
22.7.2020,za níže uvedených p...

Načteno

edesky.cz/d/4044709

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz