« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - DZ SSZ 6115 a 6157 PKD-73421/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ SSZ 6115 a 6157 PKD-73421/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> ELTODO,a.s <.>
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
2111/0902/Hb/2020 Ing.XXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1157770/2020 Počet listů/příloh: 2/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 836321/2020 24.07.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční
správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „
zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení
žádosti o dopravního značení,podané dne 03.06.2020,a po písemném vyjádření
Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie č.j <.>
KRPA-144770-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 22.06.2020
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a d),§ 78 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -
<br> dopravního značení
SSZ 6.115 Evropská – Gymnasijní a SSZ 6.157 Evropská – Šárecká
<br>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu výše uvedeného SSZ <,>
dle situace ELTODO a.s.z 07/2020,kód 20200709,které je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek:
<br> 1.Obnova DZ bude provedena dle obecných podmínek správce DZ (TSK hl.m.Prahy
<br> a.s.).Navržená úprava DZ bude řádně vyhodnocena <.>
2.Koordinace realizace DZ a s výměnou technologie SSZ a změnou organizace
<br> dopravy (netýká se DZ v rámci dopravního opatření) <.>
3.Nejpozději k ukončení zkušebního provozu SSZ bude veškeré VDZ ...

Načteno

edesky.cz/d/4044706

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz