« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Kutnohorská PKD-73460/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kutnohorská PKD-73460/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemníc h komunikac í a drah Oddělení silnič ního správního úřadu *MHMPXPEDU199* MHMPXPEDU199 GPF stavební s.r.o.U Hellady 498/3 140 00 Praha 4 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: 20.7.2020 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vz Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1128981/2020PKD 27.7.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“) a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti adresáta o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaci v Praze 15 ze dne 20.7.2020,po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie vydává podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“),opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v ulici Kutnohorská v Praze 15 z důvodu umístění 3 stožárů veřejného osvětlení a opravy povrchu chodníku u zastávky autobusu „Kutnohorská“ ve směru z centra v termínu 3.8.2020 – 14.8.2020 v jednotlivých etapách podle přiložených situací,které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a) Osazení dopravního značení a zaříz...

Načteno

edesky.cz/d/4044696

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz