« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zastávka TRAM Vysočanská PKD-73484/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zastávka TRAM Vysočanská PKD-73484/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MmsmT mm |111111Illllllllll1111111lllllllllllIlllIIllIIllIllIlllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPEEBQOF
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost
<br> Sokolovská 42/217
<br> 190 00 Praha 9
<br> Vyřizuje/tel.: XXXXXX XXXXXX,Bc.č.j.: XXXXXXXXX
<br> MIMP—llóSS97/2020/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 981087/2020PKD 27.07.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací & drah,jako příslušný správní úřad dle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 23.06.2020 a po projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 229092-2/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 19.06.2018
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c) á š 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy -
<br> stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající vumístění provizorního dopravního značení a zařízení a úpravě stávajícího dopravního značení na místní komunikaci Kolbenova ve směru zcentra vprostoru náměstí OSN <.>,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno vsouladu se situacemi dopravního značení připojenými vpříloze,TP 66 a výše uvedenou vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
<br> b) Dopravní značení a zařízení bude umístěno & udržováno tak,aby nezasahovalo do průjezdního profilu vozovky a nebyla ohrože...

Načteno

edesky.cz/d/4044689

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz