« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SSZ 9218 PKD-73485/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SSZ 9218 PKD-73485/2020
PRA HA PRAGUE PRA GA PRA G 1/2 HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddelenf silnicniho spravniho uradu IIIIIIIJIJIJJIJIIIJI~IJIJIIJIJIIIJIJI~IJIJIIIIJIIIIJJJim~llllll MHMPXPEENCZK Vas dopis zn./ze dne: 14327/DAST/2020 c.j.: MHMP 1175048/2020 Sp.zn.: S-MHMP 1127023/2020 • AZD Praha s.r.o.Zirovnicka 3146/2 1 0600 Praha 1 0 Vyrizuje/tel.: lng.Pavel Drazek 236 004 241 Pocet listu/priloh: 112 Datum: 28.07.2020 Oznameni o navrhu opatreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich a vyzva k uplatneni pripominek nebo namitek • Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnfch komunikacf a drah,jako prfslusny silnicnf spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zmene nekterYCh zakonu,ve znenf pozdejsich predpiSU,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") zahajil dne 20.3.2019 na zaklade zadosti AZD Praha s.r.o <.>,IC: 48029483 rizeni o navrhu opatreni obecne povahy podle ust.§ 171 a nasi.§ 173 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen " spravnf rad "),podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a d),odst.5 a § 78 zakona 0 provozu na pozemnfch komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,a vydava navrh opatreni obecne povahy pro stanoveni svetelnych signah.i a dopravniho znaceni SSZ 9.218 Vysocanska - Prosecka spocivajici v umisteni svetelnych signalu,dopravniho znaceni a zarfzeni v rozsahu vyse uvedeneho SSZ,die situaci AZD Praha z 05/2020,k6d 2020 05 29 a z 07/2020,k6d 2020 07 01,ktere jsou nedilnou soucasti tohoto stanovenf,za nize uvedenych podminek: 1.Obnova DZ bude provedena die obecnych podminek spravce DZ (TSK hl.m.Prahy a.s.).2.Koordinace realizace DZ s vymenou technologie SSZ,(netyka se DZ v ramci dopravniho opatreni).3.Nejpozdeji k ukonceni zkusebniho provozu SSZ bude veskere VDZ v rozsahu SSZ obnoveno trvanlivym materialem.Sidlo: Marianske nam.2/2,110...

Načteno

edesky.cz/d/4044688

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz