« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oprava/údržba TRAM tratí_srpen 2020 PKD-73479/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava/údržba TRAM tratí_srpen 2020 PKD-73479/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemníc h komunikac í a drah Oddělení silnič ního správního úřadu *MHMPXPEEJURM* MHMPXPEEJURM Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.Sokolovská 42/217 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Kf Počet listů/příloh: 1/2 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1102957/2020PKD 28.7.2020 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 15.7.2020 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 185837-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 16.7.2020 vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení a souvisejících dočasných úpravách stávajícího dopravního značení a světelné signalizace na pozemních komunikacích v MČ Praha 1,2,3,5,9,10 při opravě a údržbě tramvajových tratí v rámci akce „vrchní stavba srpen 2020“ v termínu 1.8.– 28.8.2020,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v soul...

Načteno

edesky.cz/d/4044664

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz