« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Společné povolení - ÚČOV - Měrné profily na výpustním objektu HČS, k.ú. Bubeneč OCP-73423/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné povolení - ÚČOV - Měrné profily na výpustním objektu HČS, k.ú. Bubeneč OCP-73423/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/15 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 933012/2020 Počet listů/příloh: 7/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 702065/2020 22.07.2020
<br>
Rozhodnutí
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,dále jen „OCP MHMP“,jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 31 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 107 odst.1 písm.x) zákona č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů <,>
jako speciální stavební úřad podle ust.§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako
správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust.§ 9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále XXX XXXXX
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů a dále jako místně
příslušný správní orgán dle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> účastníku řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu: Pražská vodohospodářská
společnost,a.s <.>,IČO: 25656112,Žatecká 110/2,110 01 Praha 1,kterého v řízení na základě
plné moci zastupuje společnost Sweco Hydroprojekt,a.s <.>,IČO: 26475081,Táborská 940/31 <,>
140 16 Praha 4,(v dalším textu je uváděno též zkráceně „stavebník“) <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 15 odst.1 vodního zákona ve spojení s ust.§ 94p stavebního zákona
<br> společné povolení <,>
<br> kterým schvaluje stavební záměr – změnu stavby vodního díla podle ust.§ 55 odst.1 písm <.>
c) vodního zákona,tj.změnu stavby kanalizačních objektů a čistírny odpadních vod,nazvané
„ÚČOV – Měrné profily na výpustním objektu HČS“...

Načteno

edesky.cz/d/4044552

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz