« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62 Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2019
672/ Dobrovolný svazek obcí Křivina Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> IČO 75055334
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2019 Fenix 8.71.003,2004 - 2020 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> VYVŠŠENO: 47- 5.„2000 SEJMUTO:
<br> MESTSKY UŘAD Týniště nad Orlicí Mírové Horné-SH 90
<br> 517 21 Týništzé nad Orlicí
<br> Stránka 1 _
Zpráva o výsledku hospodaření 2019
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Křivina,IČ: 75055384
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 01.11.2019
- Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Křivina v souladu s ustanovením § 42
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se
<br> zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Křivina
<br> Mírové náměstí 90
<br> 517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX – předseda svazku
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – účetní svazku
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění...
Záznam o projednání Zprávy
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 6081/2201K
<br> i|||| Hill li lil || ||i || IH iilll Hlil |||il |||||
<br> Záznam o projednání
<br> Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Křívina,IC 75055384za rok2019
<br> Dne 30.03.2020 byl se zástupci dobrovolného svazku obcí Křivina:
<br> předsedou svazku — Liborem Koidinským
<br> účetní svazku - lng.Lenkou Sedláčkovou
<br> projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2019 vykonaného ve dnech :
<br> - 01.11.2019 — Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br> S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-QoV-Z & v návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda Ceské republiky vyhlásila nouzový stav,bylo závěrečné přezkoumání provedeno elektronicky bez přítomnosti pracovníku kontroly vsídle ÚC.Konečné přezkoumání bylo zaměřeno především na kontrolu ukončení ročního hospodaření územních celků,zejména na kontrolu účetní závěrky,výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu (FIN 2- 12M) a dalších dokumentů s ohledem na jejich rizikovost <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Křivina
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (610 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX,předseda svazku Křivina,prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost,nemá zřízeny peněžní fondy,nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob,dotace ze svého rozpočtu neposkytoval,nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavře! kupní,směnnou,darovací,pachtovní,zástavní smlouvu,smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot,smlouvu o zřízení věcného břemene,smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji,ner...
výkazy IV Q 2019
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
750553842019 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Křivina
Mírové náměstí 90
517 21 Týniště nad Orlicí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 7 037 000,00 7 037 000,00 7 037 000,00 100,0 100,00000 4216
Invest.přijaté transf.od obcí 543 312,00 543 312,00 100,00000 4221
Invest.přijaté transf.od krajů 543 312,000000 4222
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 050,00 6 050,00 6 050,00 100,0 100,02310 2111
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 9 109 972,00 9 109 972,00 9 109 972,00 100,0 100,02310 2132
Př.z podílů na zisku a divid.366 758,00 366 758,00 366 758,00 100,0 100,02310 2142
Pitná voda 9 482 780,00 9 482 780,00 9 482 780,00 100,0 100,02310
Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.30 016,00 30 016,00 30 016,00 100,0 100,02321 2310
Ostatní nedaňové příjmy j.n.10 000,00 10 000,00 100,02321 2329
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 30 016,00 40 016,00 40 016,00 133,3 100,02321
Příjmy z úroků (část) 800,00 1 000,00 1 142,63 142,8 114,36310 2141
Obec.příj.a výd.z fin.operací 800,00 1 000,00 1 142,63 142,8 114,36310
Převody z rozpočtových účtů 3 000 000,006330 4134
Převody z vlastní pokladny 2 000,006330 4138
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.3 002 000,006330
<br>
P ř í j m y c e l k e m 17 093 908,00 17 104 108,00 20 106 250,63 117,6 117,6
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.001 Strana 1 Tisk: 17.2.2020 18:29:05
<br>
<br> IČO: 75055384 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Křivina sestavený k 31.12.2019
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ostatní osobní výdaje 125 000,00 152 900,00 150 220,00 120,2 98,22310 5021
Pov...
Návrh Závěrečného účtu 2019
Úvod stránka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2019 Fenix 8.71.003,2004 - 2020 Asseco Solutions,a.s.&"-,Tučná kurzíva"&14Dobrovolný svazek obcí Křivina Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí IČO 75055384&11 Příjmy 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9,523,938.63 9,513,596.00 9,523,796.00 100.11 100.00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 10,582,312.00 7,580,312.00 7,580,312.00 139.60 139.60 CELKEM PŘÍJMY 20,106,250.63 17,093,908.00 17,104,108.00 117.62 117.55 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6,050.00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 9,109,972.00 2141 - Příjmy z úroků (část) 1,142.63 200.00 571.32 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.366,758.00 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 9,483,922.63 200.00 4,741,961.32 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.30,016.00 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.10,000.00 10,000.00 100.00 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 40,016.00 10,000.00 400.16 2 - Nedaňové příjmy 9,523,938.63 10,200.00 93,371.95 4134 - Převody z rozpočtových účtů 3,000,000.00 4138 - Převody z vlastní pokladny 2,000.00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3,002,000.00 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 7,037,000.00 4221 - Invest.přijaté transf.od obcí 543,312.00 543,312.00 100.00 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů -543,312.00 42 - Investiční přijaté transfery 7,580,312.00 4 - Přijaté transfery 10,582,312.00 Příjmy celkem 20,106,250.63 10,200.00 197,120.10 &"-,Tučná kurzíva"Dobrovolný svazek obcí Křivina Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí IČO 75055384 ______________________________________________________________________________________ Výdaje 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDA...
Návrh Závěrečného účtu 2019
Dobrovolný svazek obcí Křivina
<br> Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> IČO 75055384
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2019
<br> Fenix 8.71.003,2004 - 2020 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Stránka 1
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Křivina
<br> Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> IČO 75055384
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 523 938,63 9 513 596,00 9 523 796,00 100,11 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 10 582 312,00 7 580 312,00 7 580 312,00 139,60 139,60
<br> CELKEM PŘÍJMY 20 106 250,63 17 093 908,00 17 104 108,00 117,62 117,55
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 050,00
<br> 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 9 109 972,00
<br> 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 142,63 200,00 571,32
<br> 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.366 758,00
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 9 483 922,63 200,00 4 741 961,32
<br> 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.30 016,00
<br> 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.10 000,00 10 000,00 100,00
<br> 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 40 016,00 10 000,00 400,16
<br> 2 - Nedaňové příjmy 9 523 938,63 10 200,00 93 371,95
<br> 4134 - Převody z rozpočtových účtů 3 000 000,00
<br> 4138 - Převody z vlastní pokladny 2 000,00
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 002 000,00
<br> 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 7 037 000,00
<br> 4221 - Invest.přijaté transf.od obcí 543 312,00 543 312,00 100,00
<br> 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů -543 312,00
<br> 42 - Investiční přijaté transfery 7 580 312,00
<br> 4 - Přijaté transfery 10 582 312,00
<br> Příjmy celkem 20 106 250,63 10 200,00 197 120,10
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019
<br> Stránka 2
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Křivina
<br> Mírové náměs...

Načteno

edesky.cz/d/4044463

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz