« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Pod Horkou - 31. červenec 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 31.7.2020  Sňato: 18.8.2020
ul
<.> O
<br> db
oj
<br> áø
sk
<br> á
<br> ul.Pod Horkou
pøekop po polovinách
<br> 3,5t
<br> 4 V
OZ
<br> IDL
A
<br> 4 V
OZ
<br> IDL
A
<br> SCHÉMA pro pøekopy po polovinách
na celou akci :,<,> v obousmìrné komunikaci,<,>
<br> 3,0
<br> 3 <,>
0
<br> C4
b
<br> Z2 Sv
ìt
<br> lo
<br> C4b
Z2Svìtlo
<br> C4a
Z2Svìtlo
<br> C4
a
<br> Z2 Sv
ìt
<br> lo
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
6
<br> b
A
<br> 6
b
<br> A
6b
<br> 1/2
<br> 2/2
<br> Z4
d
<br> Z4d
<br> B2
8
<br> E1
3/T
<br> erm
ín:
<br> /
E1
<br> 3/M
IM
<br> O V
OZ
<br> IDL
A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> 5 <,>
0
<br> 4 <,>
7
<br> 4 <,>
2
<br> è.j.: MMB /2020 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2020-0600DI
<br> Dle §77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo Z2
- stavba zajistí prùjezd vozidel v XXX.šíøce X,m
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Èásteèná uzavírka
<br> BRNO,ul.Pod Horkou è.o.2,4
Realizace optické trasy
<br> pøekop vozovky
<br> è.o.CR/2007
7.7.2020
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :B28-osadit 7 dní pøedem
<br> B2
8
<br> E1
3/T
<br> erm
ín:
<br> /
E1
<br> 3/M
IM
<br> O V
OZ
<br> IDL
A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> E8
b
<br> B2
8
<br> E1
3/T
<br> erm
ín:
<br> /
E1
<br> 3/M
IM
<br> O V
OZ
<br> IDL
A
<br> S P
OV
<br> OL
EN
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> /
<br> E8
b
<br...
Mapa
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0294043/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0294043/2020 Ing.Lang /542174217 29.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-130588-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 14.7.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci Pod Horkou podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu pokládky optického kabelu před objekty Pod Horkou 2 – 4 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 6.8.– 31.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po ce...

Načteno

edesky.cz/d/4043363

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz