« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, sil. III/03545 a místní komunikace v Litovli, část Rozvadovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stski 6iad Litovel Odbor dopravy Ndm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel d.j.:rm 14lasno28.<.> Sp.zna6ka: DOP 354/2020.M$e Spisovf znak 2.80=10.skartadpi znak S5' Vyii2uje:Sekanina Miloslav'.i Tel.:585153 251 Emai I : :sekan in-a@mep.tolitovel;cz Oprdvn6n5 0iedni osp.ba povyfizeni:Sekanina Miloslav,OprAvn6n6 U ied n'i osoba,pro podepisov6n | ; I n g.PaVel Filf pek Litovel = Datum:.29.0:7,20V0,MULIXOON6FQ2 ilillflrffffillrffi llr$Hl[ilHllilllI OZNAMETi VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 upravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nyi org6n stitni sprdvy podle ust.$ 124 odst.6 zAkona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpist} (d5le jen,<,> zAkon o silni6nim provozu"),obdrZel dne: 29.07.2020 od SIGNALBLAU a.s <.>,Mo5t6nick5 6014a,7SO 02 Pierov lll - Lov65ice,leO: 258 40 819,zastoupen6 na z6klad6 pln6 moci SEKNE sr.o <.>,Hamerskd 12,77200 Olomouc,teO: 0Zg 63 701,Z6dost o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnich komunikacich,sil.llt449,sil.lll/03545 a na mistnich komunikacfch v Litovli,65st Rozvadovice z dfivodu realizace stavby: "Rozvadovice - obnova NNv,NNk lE-12-8006307".Pr6ce budou probihat v terminu od 11.08.2020 do 09.10.2020.K 26dosti o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnich komunikacich bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporudeni dotden6ho orgdnu Policie eR Krajskeho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,Kosmonaut0 10,771 36 Olomouc,ze dne: 16.07.2020 pod 6j.: KRPM-770 4o-1 rcJ-2020- 1 40506.M6stskf riiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni 25dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) zAkona osilnifnim provozu vn6vaznosti na ust.$77 odst.5zdkona osilnidnim provozu a ust.$ 171 zAkona d.500/2004 Sb <.>,spr6vni idd,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpisr) (,<,> d6le jen spr6vni fad') stanovi piechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 0pravy:.l,1t449,sil.lll/03545 a mistni komunikace v Litovli,66st Rozvadovice driv...

Načteno

edesky.cz/d/4042685

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz