« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 7/2020/ORM - směna části ppč. 2977/2, části ppč. 3795 o celkové výměře 1382 m2 ve vlastnictví INKOS Rokycany s.r.o. za část ppč. 3850/34 o výměře 100 m2 ve vlastnictví Města Rokycany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 7/2020/ORM - směna části ppč. 2977/2, části ppč. 3795 o celkové výměře 1382 m2 ve vlastnictví INKOS Rokycany s.r.o. za část ppč. 3850/34 o výměře 100 m2 ve vlastnictví Města Rokycany
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v
platném znění,a rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany dne 9.3.2020 pod číslem usnesení
4761 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr směny
<br>
Město Rokycany zveřejňuje záměr č.7/2020/ORM – směna:
- části pozemkové parcely p.č.2977/2– ostatní plocha,manipulační plocha <,>
- části pozemkové parcely p.č.3795 – ostatní plocha,manipulační plocha o
celkové výměře 1 382m²,vymezené na základě geometrického plánu číslo
6016-158/2020 v k.ú.Rokycany ve vlastnictví INKOS Rokycany s.r.o <.>,se
sídlem Pobřežní 658/34,186 00 Praha – Karlín,IČO: 49790552
<br> za
<br> - část pozemkové parcely p.č.3850/34 – ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
vymezenou na základě geometrického plánu číslo 6015-158/2020 jako nová
(nezapsaná) pozemková parcela p.č.3850/55 o výměře 100 m2 v k.ú <.>
Rokycany ve vlastnictví města Rokycany
<br> s doplatkem rozdílu hodnoty směňovaných pozemků ve výši 270 680,-Kč <.>
<br>
Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br>
„NEOTVÍRAT – záměr číslo 7/2020/ORM“
<br> a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 17.8.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech
Podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany - Střed
<br>
<br>
2977/2 8113
ostat.pl <.>
<br> manipulační pl.2977/2 8313*1)
ostat.pl <.>
<br> manipulační pl.2 2977/2 4253 7413 a
<br> 3795 4253 8 b
<br> 8213*1)
<br> 3795 6857*2)
ostat.pl <.>
<br> manipulační pl.3795 6657
ostat.pl <.>
<br> manipulační pl.2 3795 4253 5957 d
<br> 2977/2 4253 7 c
<br> 6657
<br> 4971 4971
<br>
<br> *1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouh...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz