« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - územní rozhodnutí o umístěnístavby: Cheznovice, RO, p.č. 1428/143, kVN, TS, kNN – zasíťování zóny Z7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - územní rozhodnutí o umístěnístavby: Cheznovice, RO, p.č. 1428/143, kVN, TS, kNN – zasíťování zóny Z7
Spis.zn.(č.j.): MeRo/3583/OST/20 Čer V Rokycanech: 27.7.2020
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/7298/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> stepanka.cermakova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 15.4.2020 podala
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje HRDLIČKA spol.s r.o <.>,IČO 18601227,nám.9.května č.p.45,Tetín,266 01
<br> Beroun 1 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br>
<br> vydává
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y:
<br>
<br>
<br> Cheznovice,RO,p.č.1428/143,kVN,TS,kNN –
<br> zasíťování zóny Z7
<br> (dále jen "stavba ") na pozemku parc.č.1418/6 (ostatní plocha),parc.č.1419/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 1428/134 (trvalý travní porost),parc.č.1428/135 (trvalý travní porost),parc.č.1428/138 (trvalý travní
<br> porost),parc.č.1428/143 (trvalý travní porost),parc.č.1428/144 (trvalý travní porost),parc.č.1428/145
<br> (trvalý travní porost),parc.č.1428/146 (trvalý travní porost),parc.č.1428/147 (trvalý travní porost) <,>
<br> parc.č.1428/148 (trvalý travní porost),parc.č.1428/149 (trvalý travní porost),parc.č.1428/150 (trvalý
<br> travní porost),parc.č.1428/151 (trvalý travní porost),parc.č.1428/152 (trvalý tra...

Načteno

edesky.cz/d/4033638

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz