« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Volduchy v rámci pořádání pouti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Volduchy v rámci pořádání pouti
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
20.7.2020 spis.zn.: MeRo/20057/OD/20 EHr
<br> č.j.dokumentu: MeRo/20111/OD/20
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.hruskova@rokycany.cz
<br> 22.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti obce Volduchy <,>
<br> IČO 00259217,Volduchy 125,338 22 Volduchy (dále jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného
<br> orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor
<br> Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci akce „Voldušská pouť“ v
době od 29.8.2020 od 9
<br> 00
hod.do 30.8.2020 do 20
<br> 00
hod.na silnici III/2323 v obci Volduchy <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného firmou
SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,Plzeňská 666,330 21 Líně v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
<br> žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o
<br> provozu...

Načteno

edesky.cz/d/4032078

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz