« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
| O Magisliat města Karlovy Va'y- Voskevska 21,361 20 Karovy Valy Kar ovy VA RY UDBUH DOPRAVY
<br> 6pis.zn.: 12390/OD/20 Statutární město Karlovy Vary <,>
<br> C.j.: 12390/OD/20-5 zastoupené Ing.Danielem Riedlem <,>
<br> Karlovy Vary,dne 22.7.2020 vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/21
<br> 360 01 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartačni znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.163/2020 Věc: Stanovení přechodné úpravv provgu na pozemní komunika_ci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením g 171 a 5 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické osobě: Statutární město Karlovy Vary,zastoupené lng.Danielem Riedlem,vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary,IČ 00254657,Moskevská 2035/21,360 01 Karlovy Vary na základě podané žádosti dne 14.7.2020,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu navmístní komunikaci v obci Karlovy Vary,k.ú.Tuhice,ulice Sumavská p.p.č.607 a 606
<br> takto: budou umístění dopravní značky dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne: 14.7.2020,které je jedním z podkladů tohoto rízení b)dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladni velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provo...

Načteno

edesky.cz/d/4026891

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz