« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc.č. 401 /dle GP st.203/, ostatní plocha - v k.ú. Myslechovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
fi LlrovEL
M6sto Litovel
<br> zveieif,uje
v souladu s ustanovenim g 39 odst.1 <.>,zakona a.r28/2ooo sb <.>,o obcich
<br> (obecni ziizenil,ve zrrdni pozdej5ich piedpisri
<br> zdrnilr
<br> V souladu s pfijatym usnesenim RM 4.1336/37,Rada m6sta Litovel na 37.schrizi <,>
konane dne 16.dervence 2O2O,schvAlila zveiejnit zArndr odprodeje ddsti pozemku <,>
parcela dislo 401 (dle GP,st.2o3,) o vymeie cca 1 rr.2,v k.u.Myslechovice,za cenu
150 Kdlmz <.>
<br> Zdkladni podminky pro moZnv odprodei:
vyp$vaji z ustanoveni obdansk6ho z6koniku a.39 /2012 Sb.v platnem z111ni
<br> Uiel odprodeie:
- Odprodivani 6ist pozemku je sou6isti piistavby ke stivajicimu
<br> soukrom6mu RD,v k.fl.Myslechovice
<br> - Minimilni nabidkovi cena odprodeje 6isti pozemku: lso Kllsz <.>
Zadatel m:uZe nabidnout i cenu vySSi <.>
<br> - Odprodivand 66st pozemku je barevn6 vyznadeni na situadnim
snimku <.>
<br> - N6klady spojene s odprodejem d6"sti pozemku,jako je poiizeni GP,spr5,vni
poplatek za vklad vlastnickeho pr5.va do katastrrr nemovitosti,ponese
kupujici <.>
<br> 6:isti
-parcela 6islo: 4O1.(dle GP st.2O3l
<br> ostatni ploch a I iinid plocha
celkovi vfm6ra 2 7o16 m2
v k.fr.Myslechovice
<br> z celkov6 vfmilry pozemku je piedm6tem odprodeje cca 1 m2 <.>
Dle geometrick6ho pl6nu doJde k dEteni pozemku a vzrrik
sarnostatnG parcely,st.2o3 <.>,zastavEni plocha,o vfm6ie 1
m2,coZ je piedmEtem zneiejnEni <.>
<br>
<br> zdjemci o odprodej piedmetn6 c6sti pozemku (dle piiloZene situace),piedlo'i
pisemnou zadost na podatelnu Mestsk6ho tiadu v Litovli,v niie uveden,6
lhritE pro zveiejn6ui <.>
Zdle1iiostbudJ po uplynuti lhrlty,stanoven6 pro zveieJnEni,proJednina
na nejblii3im zaseddni Zastupltelstva mista Litovel <.>
<br> Zdmlr je ve smyslu ustanoveni S 39 z6Lkona,o obcich" (obecni ziizenil <,>
zveiejiov6Ln nejmen€ po dobu 15 dnri,na uiedni desce m6sta Litovel <,>
umistdne na n6m6sti Piemysla XXXXXXX a dXle na elektronicke uiedni desce <,>
veden€ na str6nkAch m6sta,www.mestolitovel.eu (uiedni deska),a to
v terminu:...

Načteno

edesky.cz/d/4026736

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz