« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 161/2020, PDZ MK KV ul. Západní, zajištění prací pro umístění přípojky vody a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
| O Magistrát města KGIEOW “Jay - Moskevská 21.361 20 Karlovy Vary Kar ovy VA RY ODBOR DOPRAVY
<br> $pis.zn.: 1234970D/20 VSF Fanta spol.s r.o.C.j.: 12349700720-4 Vančurova 63415 Karlovy Vary,dne 20.7.2020 Stará Role
<br> 360 17 Karlovy Vary
<br> spísový znak: 280.4 skartační znak: 8.15
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.161/2020 Věc: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6) zákona č.36172000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 171 a 9 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické OSOběÍ VSF Fanta spol.s r.o <.>,IČ 25220411,se sídlem Vančurova 634/5,Stará Role,360 17 Karlovy Vary,za kterou vřízení jedná dle písemného zplnomocnění zaměstnanec společnosti: Ing.XXXX XXXXXXXX na základě podané žádosti dne X.X.XXXX,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary,k.ú.Tuhnice,ulice Západní p.p.č.598718
<br> takto: budou umístění dopravní značky dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne: 10.6.2020,pod č.j.: KRPK-39881-2/ČJ— 2020/190306,které je jedním z podkladů tohoto řízení b)dopravní značky musí být vreftexnim provedení vzákladni velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zruši...

Načteno

edesky.cz/d/4020038

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz