« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu V Rokycanech ul. Plzeňská u č.p. 542

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu V Rokycanech ul. Plzeňská u č.p. 542
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
20.5.2020 spis.zn.: MeRo/13224/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/19729/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 16.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti Společenství Plzeňská 542,543,544,Rokycany,IČO
<br> 26338041,Plzeňská 542,337 01 Rokycany (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
<br> Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
<br> vyhlášky“),místní úpravu provozu spočívající v osazení dopravní značky B 1 „Zákaz vjezdu
<br> všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovými tabulkami E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU na komunikaci podél čp.542 – 547,Plzeňská ulice,Rokycany <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného,a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat
zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní značení“,a technických
podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,II.vydání“ <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 20.5.2020 žádost od Spol...

Načteno

edesky.cz/d/4020036

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz