« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 165/2020, PDZ MK KV ul. Bezručova; zajištění přechodně vybudovaného chodníku z důvodu havarijního stavu přilehlé opěrné zdi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Karl ovy VA RYO Magistrát města Karlovy Vary.Moskevská 21,361 20 Kai cvy Vary
<br> DDBUH 00 DRAW v.<.> —.r
<br> Spiszn.: 12405!OD!20 Statutární město Karlovy Vary,Č.j.: 1240510D/20-3 zastoupené Ing.Evou Pavlasovou,Karlovy Vary,dne 17.7.2020 vedoucí odboru technického
<br> Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035121 360 01 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartačni znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYč.16512020 Věc: Stanovení přechodné úpravy provw na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 171 a 5 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické osobě: Statutární město Karlovy Vary,zastoupené lng.Evou Pavlasovou,vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary,IČ 00254657,Moskevská 2035/21,360 01 Karlovy Vary na základě podané žádosti dne 14.7.2020,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary,k.ú.Karlovy Vary,ulice Bezručova
<br> takto: budou umístění dopravní značky dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazeni dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravni inspektorát ze dne: 14.7.2020,které je jedním z podkladů tohoto řízení b)dopravní značky musí být vreflexním provedeni vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stan0veni úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,...

Načteno

edesky.cz/d/4019183

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz