« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda
yf/ZOZO/OMM/Ze.Statutární město Karlovv Vary
<br> odbor majetku města ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.— o obcích
<br> zveřejňuje záměr pronájmu prostoru určeného pro podnikání o výměře 25,51 m2,(v evidenci vlastníka označený jako NP č.601),umístěný v 1.podlaží objektu č.p.2152 v ulici Lázeňská 32,Karlovy Vary („Tržní krámek“),formou „Výběrové řízení - obálková metoda“,s minimálním nájemným určeným pro zveřejnění ve výši 637.750 Kč/rok bez DPH,bez nákladů spojených s užíváním za celý předmět nájmu,na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br> Podmínkou účasti V tomto výběrovém řízení je,že zájemce nesmí být dlužníkem Statutárního města Karlovy Vary <.>
<br> Kritérium pro výběr náiemce: výše nabídnutého nájemného/rok bez DPH,bez nákladů spojených s užíváním: 100%
<br> Podané žádosti o pronájem musí být osobně,nebo poštou,doručeny do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary v zalepené obálce,nejpozději do 15.00 hodin posledního dne určeného pro ukončení zveřejnění,na adresu: Statutární město Karlovy Vary,Moskevská 2035/21,361 20
<br> Karlovy Vary <.>
<br> Označení obálka nabídkou:
<br> „Výběrové řízení - obálková metoda“ — pronájem NP č.601 o výměře 25,51 m2 v 1.podlaží objektu c.p.2152 v ulici Lázeňská 32,Karlovy Vary („Tržní krámek“)
<br> s označením „NEOTVÍRAT“ <.>
<br> Podaná žádost - obsah (v zalepené obálcej:
<br> Žádost (včetně údajů zda je žadatelem právnická osoba,nebo podnikající fyzická osoba,nebo nepodnikající fyzická osoba s uvedením kontaktní osoby).Nabízené nájemné za celý předmět nájmu a XXX,bez DPH,bez služeb spojených s užíváním,s uvedením budoucího využití <.>
<br> V žádosti bude dále uvedeno,že podpisem žádosti dává žadatel Statutámímu městu Karlovy Vary výslovný souhlas se shromažďováním jeho osobních údajů ve smyslu přísl.ustanovení 5 4,písm.11) zákona c.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,a to za účelem vyřízení této žádosti a na dobu po kterou bude probíhat její prej ednávání <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4017609


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz