« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text_oznameni_o_vyhlaseni_konkursniho_rizeni.doc
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení
Rada města Karlovy Vary v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.b) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,§ 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace:
Základní škola Karlovy Vary,Truhlářská 19,příspěvková organizace
<br> Požadavky:
· předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
· znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy <,>
· organizační a řídící schopnosti <,>
<br> · občanská a morální bezúhonnost <,>
<br> · dobrý zdravotní stav <.>
<br> K podepsané přihlášce doložte:
· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,tj.vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu,případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy <,>
· kopie dokladů o dalším vzdělávání <,>
· doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení <,>
· strukturovaný životopis <,>
· koncepce rozvoje školy s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4 <,>
· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání <,>
· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců) <,>
· souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení <.>
Termín podání přihlášek: 14.08.2020 včetně
(přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrát...

Načteno

edesky.cz/d/4009464

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz