« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky silnice II.tř. č. 605 v Mýtě vč. obj.trasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky silnice II.tř. č. 605 v Mýtě vč. obj.trasy
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
7.7.2020 spis.zn.: MeRo/19143/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/19302/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 10.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti ROBSTAV k.s <.>,IČO
<br> 27430774,Mezi vodami 205/29,143 00 Praha (dále jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní
<br> inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující přechodnou úpravu
provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci stavby
<br> „II/605 Mýto – průtah“ <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a zvláštního
užívání silnice II/605 příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností Road Project
s.r.o <.>,Vejprnická 489/99,318 00 Plzeň2020/20,zakázka č.2020/20,datum leden/2019,a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat
zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na z...

Načteno

edesky.cz/d/4009460

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz