« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici III. tř č. 23215 v obci Němčovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici III. tř č. 23215 v obci Němčovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
2.4.2020 spis.zn.: MeRo/9127/OD/20 Ehr
<br> č.j.dokumentu: MeRo/19379/OD/20
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.hruskova@rokycany.cz
<br> 13.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti obce Němčovice,IČO 00573922,Němčovice 37,338
<br> 24 Němčovice (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),následující místní úpravu provozu spočívající v osazení dopravní značky B 29
„Zákaz stání“ na silnici III/23215 ve směru od křižovatky s místní komunikací vedenou po
pozemkové parcele parc.č.417/7 v k.ú.Němčovice <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného žadatelem,a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude
splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní značení“,a
technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,II <.>
vydání“ <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 2.4.2020 žádost obce Němčovice,IČO 00573922,Němčovice 37,338 24 Němčovice (dále j...

Načteno

edesky.cz/d/4009457

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz