« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Dvory, ul. U Rybníčků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Dvory, ul. U Rybníčků
Spis.zn.: 131/SÚ/20/Prv Karlovy Vary,dne 3.7.2020
Č.j.: 7985/SÚ/20
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
Spisový znak: XXX
Skartační znak: V/10
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Karlovy Vary,Úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal podle § 129 odst <.>
2 a 3,§ 90 a § 110 až 115 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 3.3.2020 podali
<br> XXXXX XXXXXXXX,Na Průhoně XX,XXX XX Karlovy Vary <,>
Zdenka Pflanzerová,Na Průhoně 18,360 06 Karlovy Vary
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> d o d a t e č n é p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Přístavba zahradní chaty
Karlovy Vary,Dvory,ul.U Rybníčků
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.425/98,425/126 v katastrálním území Dvory,kterým stavbu dodatečně
povoluje <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Přízemní dřevostavbu zahradní chaty s částečným podsklepením o celkové zastavěné ploše 25 m2 dle GP
č.1035-2450/2017,se sedlovou střechou pokrytou živičnou krytinou (Tegola na dřevěném bednění).Stavba je
opatřena klempířskými prvky.Odkanalizování splaškových vod je svedeno do pevné nepropustné jímky o
obsahu 4,5 m3 umístěné na pozemku investora <.>
<br>  Přístavba zahradní chaty je umístěna na p.p.č.425/98,přistavěná k jižní stěně stávající stavby ve stejné
odstupové vzdálenosti od hranice s p.p.č.425/97 jako stávající objekt <.>
<br>  Přístavba o rozměrech 5,5 x 6,53 m je jednopodlažní nepodsklepená s pultovou střechou <.>
<br>  Celková zastavěná plocha zahradní chaty je dle GP č.996-2450/...

Načteno

edesky.cz/d/4007177

Meta

Stavební informace   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz