« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Zahradní chata“ Karlovy Vary, Doubí, Svatošská ul., ZO Doubí II.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Zahradní chata“ Karlovy Vary, Doubí, Svatošská ul., ZO Doubí II.
Spis.zn.: 12079/SÚ/19/Prv Karlovy Vary,dne 9.7.2020
Č.j.: 8528/SÚ/20
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
Spisový znak: XXX
Skartační znak: V/10
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Karlovy Vary,Úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal podle § 129 odst <.>
2 a 3,§ 90 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 23.9.2019
podala
<br> XXXXX XXXXXXXX,Hlávkova X,XXX XX Karlovy Vary
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> d o d a t e č n é p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Zahradní chata
Karlovy Vary,Doubí,Svatošská ul <.>,ZO Doubí II <.>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.653,parc.č.449/174 v katastrálním území Doubí u Karlových Var,kterým
stavbu dodatečně povoluje <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Původní stavba zahradní chaty byla odstraněna a s využitím původních základů byla zahájena stavba nové
zahradní chaty <.>
<br> - Dokončení rozestavěné zahrádkářské chaty je řešeno jako dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou
střechou o rozměrech 6,62 x 6,04 m a maximální výškou hřebene 6,20 m nad okolním terénem <.>
<br> - V přízemí je řešeno vytápění krbovými kamny s odvodem spalin do nového stavebnicového komínového
tělesa.Dešťové vody ze střechy budou svedeny na pozemek investora <.>
<br> - Stavba bude připojena na stávající přípojku elektro a nebude připojena na vodovod ani kanalizaci <.>
<br> - Umístění stavby je řešeno na stávajících základech původní stavby na st.p.č.653 s rozšířením na p.p.č <.>
449/174 v minimální od...

Načteno

edesky.cz/d/4007176

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz