« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - R - PRODUKT přístřešek pro techniku Chraštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R-Produkt, přístřešek pro techniku Chraštice
1 - 214/2020/MIL/SU-7/M
<br>
Obecní úřad Milín,stavební úřad
11.května 27,Milín
<br>
<br> Č.j: 214/2020/MIL/SU-7/M Milín,dne: 13.7.2020
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXXX
E-mail: sumilin@volny.cz
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> S P O L EČN É P O V O L E N Í
Obecní úřad Milín,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro stavbu: přístřešek pro techniku na
pozemcích stavební parcely parcelní číslo 135,pozemkové parcely parcelní číslo 214/16 a 257/1 v
katastrálním území Chraštice,kterou podal subjekt R - PRODUKT s.r.o.(IČO - 62957261),Chraštice 64 <,>
262 72 Chraštice takto:
<br>
<br> Stavba: přístřešek pro techniku na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 135,pozemkové
parcely parcelní číslo 214/16 a 257/1 v katastrálním území Chraštice se podle § 94p stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> v rozsahu projektové dokumentace,ověřené při stavebním řízení,ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení a umístění stavby,členění na objekty,užívání jednotlivých prostor,ale i rozsah záboru staveniště <,>
organizace výstavby,splnění požadavků daných zvláštními předpisy,atd <.>
<br>
Pozemky se nacházejí v areálu R-PRODUKT s.r.o.ve východní části obce <.>
<br> Předmětná stavba obsahuje:
-jednopodlažní objekt,ocelová konstrukce s opláštěním,střecha sedlová - zastavěná plocha cca 268 m2 <.>
<br>
<br> Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,která je grafickou
přílohou tohoto rozhodnutí a obdrží ji navrhovatel a příslušná Obec.Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
2.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce (vyhl.č.324/90 Sb.) a
technických zřízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi <.>
3.Při stav...

Načteno

edesky.cz/d/4004341

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz