« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Mrsklesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Mrsklesy
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 21474/2020
Č.j.: ODSH 63730/2020
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 8.červenec 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající v
<br>
umístění přenosných dopravních značek:
<br>
„A15 – Práce na silnici“,„Z4a – Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“,„S7 – Přerušované žluté
světlo“ na silnici č.III/2587 a III/2589 v průjezdním úseku obce Mrsklesy,dle přílohy č.1 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 13.7.2020 do 17.7 <.>
2020 <.>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích) a bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném provedení
podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení),dále bude vyhotoveno v souladu se zákonem č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a s prov...

Načteno

edesky.cz/d/3998233

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz