« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV- místní komunikace v ulici Františka Kotyzy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV- místní komunikace v ulici Františka Kotyzy
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje ! tel ! email V Rokycanech dne 29.6.2020 spís.zn.: MeRo/18577/OD/20 XXX XXX XXXXXXXX X.X.XXXX Č.j.dokumentu: MeRoH907G/ODI20 371 706 325 eva.hruskova©rokycany.cz VEREJNA VYHLASKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Pod Ohradou 6,337 01 Rokycany (dále jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> stanoví
<br> podle ustanovení „© 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující přechodnou úpravu provozu — dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „místní komunikace ul.Františka Kotyzy V Rokycanech“ <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky zvláštního užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného žadatelem,a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany.V souladu s ustanovením š 77 odst.5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k p...

Načteno

edesky.cz/d/3995660

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz