« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnici III/23511 ( Líšná, RO, p.č. 863/4, vVN,TS, kNN)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnici III/23511 ( Líšná, RO, p.č. 863/4, vVN,TS, kNN)
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
ID datové schránky: mmfb7hp
<br>
<br>
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
1.7.2020 spis.zn.:MeRo/18891/OD/20 Bra
<br> č.j.dokumentu: MeRo/18907/OD/20
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavel.brada@rokycany.cz
<br> 3.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> Rentec profesional s.r.o <.>,IČO 263 25 403,Ledce 268,330 14 Ledce,(dále jen „žadatel“),se
<br> souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
<br> územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR DI Rokycany“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu
provozu - dopravně inženýrské opatření na silnici č.III/23511 a místních komunikacích v obci
Líšná,v rámci akce „Líšná,RO,p.č.<.> 863/7,vVN,TS,kNN <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
pozemních komunikací příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu,a to v souladu se stanoviskem
Policie ČR DI Rokycany ze dne 29.6.2020 č.j.KRPP-70569/ČJ-2020-030806 a příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Měst...

Načteno

edesky.cz/d/3995658

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz