« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - záměr č. 34/2020/ORM - prodej pozemkové parcely p.č. 1888/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 896 m2 v k.ú. Srní minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ze dne 25.06.2020 ve výši 15.230,- Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr č. 34/2020/ORM - prodej pozemkové parcely p.č. 1888/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 896 m2 v k.ú. Srní minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ze dne 25.06.2020 ve výši 15.230,- Kč
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v
platném znění,a rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany dne 22.06.2020 pod číslem usnesení
4796 <.>
<br>
Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr prodeje
<br>
<br> Město Rokycany zveřejňuje záměr č.34/2020/ORM - prodej pozemkové
parcely p.č.1888/1 – ostatní plocha,neplodná půda o výměře 896 m2 v k.ú <.>
Srní minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ze dne 25.06.2020
ve výši 15.230,- Kč <.>
<br> Ke kupní ceně nebude účtována platná sazba DPH ve výši 21% <.>
<br> Žadatel současně s prodejem uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 2.980,- Kč a správní
poplatek ve výši 2.000,-Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí <.>
<br> Pozemek není zatížen žádným věcným právem <.>
<br> Žadatel současně s prodejem uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru
nemovitostí <.>
<br> Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br>
<br> „NEOTVÍRAT – záměr číslo 34/2020/ORM“
<br>
<br> a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 03.08.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech
Podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany – Střed
<br>
<br>
<br> strana 2
<br> IČO telefon fax úřední dny
257047 (+42) 0181/706 + číslo linky (+42) 0181/722361 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br>
V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky došlé
po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout <,>
případně schválený záměr zrušit <.>
<br>
Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor roz...

Načteno

edesky.cz/d/3995657


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz