« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.tř. 605 v rámci opravy povrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.tř. 605 v rámci opravy povrchu
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
26.6.2020 spis.zn.: MeRo/18210/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/18634/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 1.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti SILBA s.r.o <.>,IČO
<br> 26397242,Částkova 1977/73,326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní
<br> inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu provozu -
dopravně inženýrské opatření v rámci opravy povrchu silnice č.II/605 za městem Rokycany směrem na
Ejpovice v místě propustku <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky technických
podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
<br> žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 záko...

Načteno

edesky.cz/d/3989620

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz