« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VLS prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VLS prodej majetku
044
<br> AVLS Vojenské lesy a statky ČR,s.p.Pod Juliskou 1621/5,Dejvice,160 00 Praha 6
<br> IČ: 00000205,DIČ: CZ00000205,zapsán v okoli,rejstříku u MS Praha (odd.A LX,vložka 256),č.účtu: 198578042/0300
<br> Označení předmětu koupě:
<br> Soubor pozemků PUPFL + ostatní plocha v k.ú.Rokycany,okr.Rokycany
<br> Popis předmětu koupě: Jedná se o lesní pozemky (PUPFL) a ostatní plochy (ostatní komunikace),součástí těchto komunikací je ijejích zpevněný štěrkový povrch a případné nájezdové můstky.Pozemky 2p.č.1083,lesní pozemek o výměře 18 457 m2 „PUPFL p.č.2841,ostatní plocha,o výměře 13 755 m2,p.č.3160,lesní pozemek o výměře 1 730 m2,PUPFL,p.č.3171,ostatní plocha,o výměře 6 842 m2,<.> p č.3181,1esní pozemek o výměře 5 164 m2,PUPFL,p.č.3212/2 lesní pozemek o výměře 1 095 m2,PUPFL,p.č.3229,ostatní plocha,o výměře 13 2612m2,<.> p č.3233,ostatní plocha,ovýměře ] 288 rn2 a p.č.3234,ostatní plocha,o výměře 13 015 m2 <.>
<br> Pozemky Jsou zapsané na LV c.2715 pro k.ú.Rokycany,obec Rokycany,okr.Rokycany,u Kata— strálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany <.>
<br> Minimální kupní cena předmětu koupě: není stanovena
<br> Výše nákladů spojených s přípravou a realizací převodu: 12 650; Kč Výše kauce: 384 000,— Kč
<br> Variabilní symbol (VS): 3799500816
<br> Určený majetek: ANO
<br> Možnost financování úvěrem: ANO
<br> Prohlídka: prohlídka předmětu koupě je možná po telefonické domluvě s pracovníkem divize Ing.Jiřím Čeperou (tel.954 005 917,605 206 719,e—mail: iiri.ceperanls cz).Divize nepodává m- formace o podrobnostech týkajících se samotného výběrového rízení <.>
<br> Informace k výběrovému řízení: infomace k termínu a způsobu podání nabídek,případně ke sklá— dání kaucí,podá pracovník ředitelství státního podniku pan ] 1r1 Mrkvička (tel.954 009 150,703 154 614,e— mail: jiri.mrkvickanls cz.) Ředitelství nepodává informace ohledně prohlídek,pří- padně technických detailů k předmětu koupě
<br> ŠVLS Vojenské lesy a statky ČR,s.p.ogg/l Pod Juliskou 1621/5,160 00 P...

Načteno

edesky.cz/d/3989619

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz