« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu části pozemku p. č. 282/7 v obci a k. ú. Třebenice - parkovací stání A8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 282/7 v obci a k. ú. Třebenice - parkovací stání A8
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Záměr pronájmu části pozemku p.č.282/7 v obci a k.ú.Třebenice
<br>
Město Třebenice nabízí k pronájmu:
<br> část pozemku – parkovací stání č.8,označené na přiloženém náčrtu (zvětšené kopii
<br> katastrální mapy) jako parkoviště A – růžová,které se nachází na p.p.č.282/7 v obci a k.ú <.>
<br> Třebenice,v majetku města Třebenice,zapsané na LV 1 <,>
<br> za cenu ve výši 1.200,- Kč/rok za každé parkovací stání (jednotlivou část pozemku) <.>
<br> Nabídku v písemné formě podejte ve lhůtě pro podání nabídek v řádně zalepené obálce
<br> označené názvem „Záměr pronájmu parkovacího stání č.8 – parkoviště A v k.ú <.>
<br> Třebenice“,na adresu Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice,nebo
<br> ji doručte osobně do podatelny MěÚ Třebenice na téže adrese,kancelář v přízemí.Obálka
<br> bude opatřena adresou odesílatele (k případnému vyrozumění uchazeče o podání nabídky po
<br> uplynutí lhůty po podání nabídek).Otevírání obálek bude neveřejné.Město Třebenice si
<br> vyhrazuje právo záměr pronájmu bez uvedení důvodu zrušit <.>
<br>
<br> Záměr pronájmu parkovacího stání odsouhlasila Rada města Třebenice dne 22.06.2020
<br> usnesením č.10/14/2020 <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 17.07.2020 do 14.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Třebenicích dne 01.07.2020
<br> Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 01.07.2020
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________

Načteno

edesky.cz/d/3982971

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz